15.000 FORINT FELETT INGYENES HÁZHOZSZÁLLÍTÁS magánszemélyeknek!

Szülinapi játék

Majomkenyér születésnapi Facebook nyereményjáték szabályzata

Jelen szabályzatban a Majomkenyér.hu Korlátolt Felelősségű Társaság által kezelt és karbantartott Facebook oldalán futó születésnapi nyereményjáték posztra adott kommentekre vonatkozik (továbbiakban: Nyereményjáték).

A játék Szervezője egyben Adatkezelő: Majomkenyér.hu Korlátolt Felelősségű Társaság

A játékban való részvétel feltételei

A Játékban való részvétel, a Játék jelen hivatalos szabályzatának (a továbbiakban: Szabályzat) automatikus elfogadását jelenti.

Játékban résztvevő személyek a továbbiakban: Játékos/Játékosok

A játék szervezője

A Játék lebonyolításával, szervezésével és adatkezeléssel összefüggő feladatokat a majomkenyer.hu Kft. (1063 Budapest, Szinyei Merse utca 21. I. em. 5. ajtó., adószám:24248796242, cégjegyzékszám: 01-09-997731), mint lebonyolító (a továbbiakban: Lebonyolító, Szervező, Adatkezelő) látja el. 

  1. A Játék időtartama

A Játékosoknak a Játékba kerülésre 2023. május.27. napjától 2023. május 31. napja között van lehetősége.

  1. A Játékba kerülés feltételei

A Játék meghirdetése a https://www.facebook.com/majomkenyer Facebook közösségi portál felületén történik. A Játékban történő részvétel önkéntes.

A Játékban annak időtartama alatt, azon cselekvőképes személyek vesznek részt, akik a Játékhoz tartozó, 2023. május 27. napján közzétett bejegyzéshez szöveges formátumban szólnak hozzá.

Azon válaszadók vesznek részt a nyereményjáték sorsolásán, akik helyesen válaszolnak a 20223.05.27. napján, 08:00 órakor közölt születésnapi posztban feltett kérdésre. A válaszadók a poszt alatt, kommentben adhatják meg a válaszaikat.

A játékban való részvételből kizárjuk azokat a Játékosokat, akik a Facebook regisztrációjuk során nem valós, vagy nem a saját személyes adataikat használták fel, továbbá a játékból ki van zárva a Szervező, az Adatfeldolgozó, dolgozói és mindezen személyek közeli hozzátartozói.

A Játékos elfogadja, hogy a Játékban való részvétel során a Szabályzatban foglaltak bárminemű megszegésével a Szervező számára okozott kárért teljes körű felelősséget vállalnak. A Szervező Játék elérhetőségét a Szabályzat megszegése esetén bármely Játékostól megvonhatja.

A Játékos azáltal, hogy részt vesz a Játékban, automatikusan elfogadja az ezen Szabályzatban felsorolt feltételeket és szabályokat.

  1. A nyeremény

A játék nyereménye: Majomkenyér termékekből álló ajándékcsomag.

A nyeremény értéke: 10 000 Ft

Amennyiben a véletlenszerűen kiválasztott nyertes 14 naptári napon belül nem jelentkezik nyereményéért, helyébe pótnyertes lép, akinek a kiválasztása szintén sorsolással történik.

A nyereményhez tartozó adófizetési kötelezettséget – amennyiben van – a Szervező viseli.

  1. A nyertesek kiválasztása

A nyereménysorsolás véletlenszerű kiválasztással történik a  https://socialwinner.besocial.hu használatával. A sorsolás során egy (1) nyertes és egy (1) tartaléknyertes kerül kiválasztásra. A nyertest a sorsolást követően 2023. június 2. napján 10:00 órakor a https://www.facebook.com/majomkenyer Facebook közösségi portál felületén tesszük közzé. A nyertesnek a nyeremény időpontegyeztetéséhez szükséges információk miatt a majomkenyer.hu Kft.-vel privát üzenetben kell felvennie a kapcsolatot Facebook vagy Messenger alkalmazás használatával.

A sorsolás időpontja: 2023. június 1. 14:00

  1. A nyeremények átadása

A nyertesnekl 14 naptári napja van jelentkezni nyereményéért a fent leírtak szerint. Amennyiben a nyertes 14 napon belül nem jelentkezik privát üzenetben a nyeremény átvétele érdekében, vagy nem kíván élni a nyereménye felhasználásával, úgy pótnyertes kiválasztására kerül sor az 5. pontban leírtak szerint.

A nyeremény készpénzre nem váltható át. A Szervező nem vállal felelősséget a Játékban tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott következményekért. A vulgáris vagy sértő kifejezések használata a Facebook poszthoz fűzött kommentekben a nyereményre való jogosultság automatikus elvesztését vonja maga után. A nyeremény át nem vétele a nyertest kártérítésre nem jogosítja.

A nyertes nevét a játék zárását követően kizárólag a 2023. június 2-án Facebook oldalán https://www.facebook.com/majomkenyer tesszük közzé.

  1. Egyéb szabályok

A Szervező bármikor kiegészítheti vagy módosíthatja a Játékot részben, vagy egészben bármilyen technikai, kereskedelmi vagy működési okból kifolyólag.

A Szervező nem felelős és kizár mindenféle kártalanítási, kártérítési igényt vagy jogi utat a részvétel során felmerülő esetleges hibákért, hiányosságokért, hibás működésért, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért, ide nem értve az életben, testi épségben és egészségben sérülésekért, illetőleg szándékosan vagy súlyos gondatlanságával okozott, a játékosnál felmerülő károkért való felelősséget. Az esetleges elírásokért és nyomdai hibákért a Szervező felelősséget nem vállal.

A Játékos által esetlegesen közzétett poszt és a képek tartalmáért a teljes körű felelősség a Játékost terheli. A Szervező kizár minden Játékost, aki által feltöltött poszt, kép nem felel meg a hatályos jogi- és reklámetikai szabályoknak, vagy sérti harmadik személyek jogait, vagy jogos érdekét.

Jelen Szabályzatra a magyar jog előírásai az irányadóak.

Amennyiben vita esetén a felek békésen megegyezni nem tudnak, jogosultak a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz fordulni. A Játékos vita esetén jogosult a Fogyasztóvédelmi Felügyelőségnél is panaszt tenni.

A Facebook a megvalósításához nem nyújtott semmilyen segítséget, és vállaljuk, hogy a Facebook igénybevételével végzett promóciónkat saját kockázatunkra használjuk. Facebookon végzett promóciók a Facebook teljes körű mentesítése minden jelentkező igény vagy résztvevő részéről történő igény mentesítésével történik.

A promóciónkat a Facebook nem támogatja, nem hagyja jóvá, nem végzi, és nem kapcsolódik a Facebookhoz.

  1. Az adatok kezelése és védelme

A Játékos a Játékban való részvétel tényével önként, kifejezetten és minden további feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy az adatait a vonatkozó jogszabályi előírások megtartása mellett a Szervező, mint adatkezelő kezelje és mint adatfeldolgozó feldolgozza.

Az adatkezelés célja, hogy a Szervező a jelen Játékot lebonyolítsa. Az adatszolgáltatás önkéntes. A Szervező az adatokat bizalmasan kezeli, azokat a Játék lezárultát követően – kivéve a jogszabályok által előírt adatkezelés eseteit, mint pl. nyeremények utáni adó- és járulékfizetés – 90 nappal törli.

A jóváhagyó és/vagy marketing célú hozzájáruló nyilatkozatát a Játékos bármikor korlátozás és indoklás nélkül visszavonhatja a majomkenyer@majomkenyer.hu e-mail címen; vagy postán is jelezheti a Szervező részére kiküldött nyilatkozattal. A hozzájárulás visszavonásakor a pontosabb beazonosítás érdekében a regisztráció során megadott adatok közlése kötelező. Szintén a fenti címeken kérhető az adatok helyesbítések, kiegészítése, vagy tiltható meg azok további kezelése. Ilyen rendelkezéssel a Játékos a lakcíme, az e-mail címe vonatkozásában külön-külön is élhet.

A Szervező általános adatkezelési tájékoztatója a https://www.majomkenyer.hu/adatkezelesi-tajekoztato/ címen érhető el és ismerhető meg.

Budapest, 2023. május 26.

ÜNNEPI IDŐSZAK KISZÁLLÍTÁSI MENETRENDJE