ÁSZF

Majomkenyér.HU

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) a www.majomkenyer.hu internetes honlapon (a továbbiakban: „Honlap”) elérhető élelmiszer csomagküldő-kiskereskedelem (’házhozszállítás’) útján történő megrendelésének (a továbbiakban: „Szolgáltatás”) feltételeit, valamint az azzal összefüggő lényeges körülményeket tartalmazzák.
 

Az ÁSZF elfogadása előfeltétele a Honlapon keresztül elérhető Szolgáltatás igénybevételének, azaz a megrendelések leadásának és a vásárlásnak. A vásárló a Szolgáltatás igénybevételének megkezdésével elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF, valamint a Szolgáltató Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzatát is (a továbbiakban: „Szabályzat”). A Szabályzat a jelen ÁSZF szerves részét képezi és annak rendelkezéseire figyelemmel értelmezendő.


1. Szolgáltatói adatok

Cégnév: Majomkenyér.hu Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1165 Budapest Margit utca 123.

Adószám: 24248796-2-42

Cégjegyzékszáma a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságánál: 01-09-997731

Elektronikus elérhetőség: majomkenyer@majomkenyer.hu

Szerződés nyelve: magyar

Telefonos elérhetőség: 06 30 375 83 30

Kapcsolattartó: Salgó-Agócs Andrea

 

2.Vásárló

Az a felhasználó aki a Honlapon keresztül a Szolgáltatást igénybe veszi, árut megrendel, vásárol.


3. ÁSZF hatálya, módosítása

A Szolgáltató bármikor jogosult a jelen ÁSZF részben vagy egészben történő módosítására. A legújabb ÁSZF módosításról rövid felhívás formájában a nyitó oldalon tájékoztatja a Szolgáltató a Honlap látogatóit, illetve felhasználóit. ÁSZF és annak mindenkori módosítása a közzétételkor lép hatályba és a módosítás közzétételét követően a Szolgáltatás igénybevételének megkezdésével a Honlap látogatója, illetve felhasználója elfogadja és magára nézve kötelezőnek tekinti a hatályos módosított ÁSZF rendelkezéseit.

4. A Majomkenyér.hu Szolgáltatása

4.1. A Szolgáltatás területi hatálya

A Szolgáltató Honlapja az internet segítségével mind belföldről, mind pedig külföldről is elérhető. A szállítás költségét a honlapon tünteti fel a Társaság.

4.2 A Szolgáltatás igénybevételének feltételei

A Honlapon keresztül biztosított Szolgáltatás csak regisztrált felhasználók számára érhető el, akik betöltötték a 18. életévüket, illetve nem természetes személy esetén jogszerűen bejegyzettek.

5. A Szolgáltató és a vásárló közötti szerződés létrejötte

5.1 Regisztráció folyamata

A regisztrációt a Honlap látogatója a Regisztráció menüpont alatt található adatlap
kitöltésével tudja elvégezni. A regisztrált felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokból eredő szállítási, illetve egyéb problémákért és esetleges többletköltségekért és/vagy károkért a felelősség kizárólag a regisztrált felhasználót terheli. A regisztrált felhasználó az általa a regisztráció során megadott adatokat, beleértve az azonosítót és a hozzá tartozó jelszót bármikor módosíthatja. A regisztrációt a regisztrált felhasználónak egyszer kell végrehajtania, későbbi vásárlások alkalmával ezt a lépést már nem kell
elvégeznie.

A Szolgáltatás megrendelése és teljesítése közötti időpontban történt, a kiszállítást érintő adatmódosításokat azonban a Szolgáltató a tőle elvárható legnagyobb gondosság mellett sem tudja minden esetben nyomon követni, így az abból eredő esetleges kellemetlenségekért, késedelemért és károkért felelősséget nem vállal.

A Szolgáltatót továbbá nem terheli felelősség a regisztrált felhasználó azonosítójának és/vagy jelszavának, valamint banki azonosítóinak illetéktelenek részére hozzáférhetővé válásából eredő károkért. A regisztrált felhasználó az azonosítójának és/vagy jelszavának elfelejtése, elvesztése, valamint illetéktelenek részére hozzáférhetővé válása esetén az majomkenyer@majomkenyer.hu e-mail címen tud segítséget kérni a Szolgáltatótól.

5.2 A Szolgáltatásra vonatkozó szerződés létrejötte

A regisztrált felhasználó a Szolgáltatás igénybevételével, a megrendelésének leadásával, illetve a jelen ÁSZF valamint ezzel egyidejűleg a Szabályzat elfogadásával írásbeli szerződést köt a Szolgáltatóval. A szerződés tárgya a regisztrált felhasználó által a Honlapon keresztül megrendelt termékek megvásárlása és csomagküldő-kiskereskedelem keretében történő házhozszállítása.

A Szolgáltató nem felel szerződésszegésért, illetve a nem szerződésszerű teljesítésért azon esetekben, amelyek a Szolgáltató által elháríthatatlan külső okra vezethetők vissza.


Abban az esetben, ha bármely okból kifolyólag a Szolgáltató részben vagy egészben nem tud eleget tenni a leadott megrendelésnek, arról – az akadály felmerülését követően haladéktalanul, de legkésőbb 24 órán belül - e-mailen és/vagy telefonon értesíti a megrendelést leadó regisztrált felhasználót. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy egészségvédelmi, rendelkezésre állási, élelmiszerbiztonsági vagy egyéb megfontolásból saját belátása szerint a regisztrált felhasználó által leadott rendelést illetően változtatásokat tegyen.
Ilyen esetben a Szolgáltató a tőle elvárható mértékben igyekszik előre tájékoztatni a változásokról a megrendelést leadó felhasználót, illetve a tőle elvárható mértékben igyekszik a változással érintett rendelési tételért kárpótolni. Amennyiben a megrendelést leadó felhasználó nem találja kielégítőnek a Szolgáltató által felajánlott élelmiszert, elállhat a szerződéstől és a Szolgáltató törli a megrendelését.

A webshopon kívül, telefonon vagy emailben leadott megrendelések adatait a Majomkenyér.hu Kft és forgalmazója, a termékeket kiszállító ISH Food Kft. közösen kezeli. Ezen megrendelések esetébn a Majomkenyér.hu Kft. a megrendelés regisztrálója, de a csomag értékét az ISH Food Kft. vel előreutalással rendezni a megrendelő, és a kiszállítással kapcsolatos egyeztetés is a megrendelő és az ISH Food Kft. között zajlik.

5.3 Megrendelések egyeztetése, törlése

A Szolgáltató a megrendelések beérkezésekor, amennyiben a regisztrált felhasználó adatai nem egyértelműek vagy valódiságuk kérdéses, a regisztráció során megadott telefonszámon és/vagy e-mail címen felkeresheti a rendelést leadó felhasználót adategyeztetés érdekében.

Bármely okból sikertelen adategyeztetési eljárás esetén a Szolgáltató jogosult érvényteleníteni a megrendelést és törölni azt a regisztrált  felhasználó által megadott e-mail címre történő értesítéssel egyidejűleg.

A megrendelés visszavonását vagy módosítását az azt leadó felhasználó legkésőbb a megrendelés tervezett szállítási időpontját 36 órával megelőzően lehet jelezni a vevőszolgálatnak a majomkenyer@majomkenyer.hu elektronikus levelezési címen, illetve a Honlapon megadott telefonos hívószámon.

5.4 Fizetési módok webshopos megrendelés esetén

A webshopban leadott megrendelést leadó felhasználó a Szolgáltatás keretében leadott rendelésének ellenértékét(i) a Honlapon keresztül elérhető internet bankos fizetőfelületen keresztül kártyával, (ii) átutalással vagy (iii) a megrendelt csomag átvételekor készpénzben teljesíti.

A házhozszállítás díját a megrendelés végleges jóváhagyásakor a Honlap kijelzi a felhasználó számára.
 
A Szolgáltató e-számlát küld az e-szamla.hu.-n keresztül a szolgáltatás megrendelője részére a fizetési kötelezettség teljesítése után.

Amennyiben a rendelés ellenértéke részben vagy egészben nem került a tervezett kiszállítási napig átutalásra, illetve a rendelés kézbesítése alkalmával készpénzben rendezésre, a Szolgáltató jogosult megtagadni a leadott rendelés teljesítését, illetve kézbesítését az ellenérték hiánytalan kifizetéséig. A megrendelést leadó felhasználó a megrendelés összes tételét egyben átveheti, vagy a teljes megrendelés átvételét megtagadhatja, amennyiben annak tartalmával vagy bármely tételével elégedetlen, azaz a Szolgáltató nem végez és nem fogad el
részteljesítést.5.5 Felelősség az internetes fizetési terminál tekintetében

A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Honlapon keresztül elérhető, az adott Bank által biztosított internetes fizetési felülettel kapcsolatosan felmerülő bármilyen nemű meghibásodásból eredő közvetett vagy közvetlen kárért. Azzal kapcsolatosan a Honlap látogatója, illetve felhasználója közvetlenül az adott Bankhoz kell, hogy forduljon.

5.6 Termékek ára

A Szolgáltató a Szolgáltatás keretében vásárlásra felajánlott termékeket a Honlapon feltüntetett árakon kínálja, amelyek magukba foglalják az általános forgalmi adót. A Szolgáltató ezen árakat jogosult bármikor megváltoztatni azzal, hogy azok a Honlapon történő közzétételük időpontjától hatályosak, de a már véglegesen jóváhagyott rendelések ellenértékét nem befolyásolják.

Amennyiben a Honlapon valamely rendszerhibából vagy külső körülményből adódóan nem a tényleges ár került feltüntetésre, így különösen a nyilvánvalóan túl alacsony az ár, akkor a Szolgáltató nem köteles a hibás árral érintett tétel(ke)t a hibás áron értékesíteni a leadott megrendelés keretében, hanem felajánlhatja a helyes áron történő teljesítését a megrendelésnek, amelyet a megrendelést leadó felhasználó elfogadhat vagy visszautasíthat a megrendelését képező további tételekre vonatkozó rendelés fenntartásával vagy a teljes rendeléstől történő elállás mellett.

5.7. Megrendelések házhozszállítása

A házhozszállítás részletes leírását és annak költségét a Honalpon teszi közzé a Szolgáltató, amelyek jelen ÁSZF részét képezi.

6. Vásárló jogai, kötelezettségei. Elállási jog gyakorlása

A megrendelést leadó felhasználó a megrendelés kézbesítését követően a leadott rendelés azon tételeit, amelyek jellegüknél fogva nem gyorsan romlandóak 8 munkanapon belül visszaküldheti a Szolgáltató részére a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet 4. és 5. §-ra tekintettel. A visszaküldés költségei a megrendelést leadó felhasználót terhelik. A Szolgáltató a visszaküldött tételeket tartalmazó csomag felbontásáról és a tételekről fényképet készít az esetleges viták elkerülése érdekében. A Szolgáltató köteles a megszabott határidőn belül visszaküldött tételek ellenértékét a visszaküldött csomag kézhezvételét követően legkésőbb 30 napon belül visszafizetni a megrendelést leadó felhasználónak átutalással teljesített fizetés esetén a felhasználó bankszámlaszámára történő visszautalással, készpénzes fizetés esetén a
felhasználó választása szerint banki átutalással a felhasználó által megjelölt
bankszámlaszámra vagy készpénzben.

7. Honlap használata, folyamatos működése

A Honlap használatával és az azon keresztül elérhető Szolgáltatás igénybevételével
kapcsolatos további feltételek és információk a Honlapon megtalálhatóak és jelen ÁSZF részét képezik.

A Szolgáltató minden tőle telhetőt elkövet a Honlap, és a Honlapon igénybe vehető
Szolgáltatások folyamatos elérhetősége érdekében, azonban nem tudja garantálni annak folyamatos működését és a Szolgáltatás folyamatosságát. A Szolgáltató nem vállal felelősséget az olyan közvetlen, vagy közvetett károkért, amelyeket a Szolgáltatótól független technikai leállás, szünet, vagy harmadik személyek által elhelyezett romboló alkalmazások vagy programok okoznak. A Szolgáltató minden tőle elvárható intézkedést megtesz a Honlap látogatásának és használatának, biztonságosságának és megbízhatóságának érdekében, azonban ennek ellenére is előállhatnak olyan technikai hibák, amelyek lehetőségének tudomásulvételét a Honlap látogatói és felhasználói részéről vélelmez a Szolgáltató.

8. Szerzői jogok

Honlapon teljes tartalma, így különösen az azon található adatok, tájékoztatók, képek, leírások, szövegek, ábrák és a Honlap arculata, megjelenése és felépítése, az egyes funkciók kivitelezése a Szolgáltató kizárólagos tulajdonát képezi és mint olyan szerzői jogi oltalmat élvez. A Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül azok felhasználása sérti a Szolgáltató szerzői jogait és jogikövetkezményeket von maga után. A Honlapra történő hivatkozás elhelyezése más felületeken engedélyezett, amennyiben a hivatkozás a Honlap
főoldalára vezet, a Honlap belső oldalaira hivatkozás kizárólag a teljes oldal tartalmára történő hivatkozás esetében megengedett a Szolgáltató előzetes jóváhagyása mellett.
Egyik esetben sem történhet a hivatkozás olyan formában, hogy azzal a Honlap, illetve annak valamely belső oldala vagy tartalma egy másik honlap tartalmaként tűnjön fel.

9. Termékeket ábrázoló képek

A Honlapon megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben
illusztrációként szerepelnek! A Szolgáltató nem tudja garantálni hogy a termék azonos lesz a képen láthatóval, melyért felelősséget nem tud vállalni. A Honlapon található, információkat legjobb tudása és meggyőződése szerint közöli a Szolgáltató.

Kérjük a regisztrált felhasználókat, hogy az illusztrációként feltüntetett képet, grafikát szíveskedjenek egyeztetni a rendelt termék adatival, esetlegesen az majomkenyer@majomkenyer.hu e-mail címen segítséget kérni a Szolgáltatótól.

10. Jogvita

A Szolgáltató mindent elkövet annak érdekében, hogy a közte és a Szolgáltatást igénybevevő regisztrált felhasználó között létrejött szerződésből eredő bármilyen nemű nézeteltérést vagy vitát a felek bíróságon kívül rendezzék el. Amennyiben az esetleges jogvita tárgyalásos úton nem rendezhető, a szerződésből eredő jogvitával kapcsolatosan a Szolgáltató székhelye és a pertárgy értéke szerint illetékes magyar rendes bíróság kizárólagosan jogosult eljárni.

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdéseket illetően a Szolgáltató a Szolgáltatást képező üzleti tevékenységére vonatkozó mindenkor hatályos magyar jogszabályok és hatósági előírások, valamint a Polgári Törvénykönyvben foglalt rendelkezések külön kikötés nélkül is irányadóak.

Kérjük, hogy csak akkor regisztrálj a Honlapunkon amennyiben egyetértesz a fentiekkel.

Amennyiben az ÁSZF-el kapcsolatban bármilyen további kérdésed lenne, úgy kérjük, írd meg azt az majomkenyer@majomkenyer.hu e-mail címre.

 
Majomkenyér.hu Kft.
0 termék 0 Ft
  • A kosár üres